SEIKO HYBRID 2

 

ADSHB2.JPG - 480,648BYTES

   セイコーハイブリッド。1の廉価版でしょうか・・・